lannahadicraft

ท่องเที่ยวไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำหัตถกรรมที่หลากหลาย จากครูช่างผู้สืบสานงานหัตถกรรม
จากรุ่นสู่รุ่น ในสถานที่และบรรยากาศจริงที่ใช้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม พร้อมทั้งสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนใน
ท้องถิ่นล้านนา อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ลองสัมผัส

หมู่บ้านท่องเที่ยวแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์